ברוכים השבים! על מנת להתחבר לחשבונך הזן את פרטי ההתחברות שלך.

תנאי שימוש שותפים

תנאי השימוש לשותפים ברשת TrustMedia

ברוכים הבאים ל- www.TrustMedia.co.il . אנא קרא את תקנון תנאי השימוש בטרם השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאים הבאים יהיה עליך לוותר על השימוש באתר. בשימושך באתר הינך מסכים לציית לכל חוק מקומי ובינלאומי, רגולציות ותקנות, כולל תקנות מס והינך מאשר כי אתה האחראי הבלעדי לכל הפעולות והמחדלים הקשורים לגישתך ולשימושך באתר ובשירות ולגישה ולשימוש באתר ובשירות על ידי נציג שלך.

1. תנאי הצטרפות

 • 1.1 - הצטרפותך לרשת השותפים http://www.TrustMedia.co.il (להלן: "TrustMedia" ) מותנית באישור רשמי בדואר אלקטרוני מחברת "נ.א.ח מדיה פרסומית בע"מ" מפעילת TrustMedia (להלן: "החברה").
 • 1.2 - הנך מתחייב לעמוד בתנאים הבאים בשימוש באתר:

  • 1.2.1 - הפצה/העלאה של פרסומות בחלונות קופצים (Pop Ups) תיעשה בהתאם לדרישות הקמפיין.
  • 1.2.2 - פרסומות מבוססות תוכן. לא יאושר מצטרף חדש המבוסס על רשימת קישורים או פרסומות בלבד, או על פרסום המפרסמים המיוצגים ב - TrustMedia.
  • 1.2.3 - אין להציע תמריצים באופן ישיר או עקיף על מנת לעודד גולשים להקליק על פרסומות.
  • 1.2.4 - פרסומים והעלאות של השותף לא יכילו:

   • תוכן גזעני, אתני, מסית לשנאה וכדומה.
   • ביצוע עבירה והפרה בזכות פרטיות או פרסום של אדם כלשהו.
   • פרסום מדיה מטעה, כוזבת, לא מדויקת או לא חוקית.
   • תוכן המנוגד לחוק.
   • תוכן/ קידום שירות למבוגרים בלבד.
   • שפה גסה.
   • תוכן המשמיץ / המהווה איום כלשהו.
   • הפרת זכויות קנייניות , כולל זכויות יוצרים.
   • עבירות מחשוב (הפצת וירוסים, פריצות וכד').
 • 1.3 - כמו כן, המשתמש באתר / בשירותיו מתחייב להימנע מן הפעולות הבאות:

  • 1.3.1 - השפעה לרעה / הערמה על מבנה עמלות השירות, תהליכי התשלומים/העמלות המגיעות ל- TrustMedia.
  • 1.3.2 - איסוף/עיבוד מידע אישי של מפרסמים, בעלי אתרים ומבקרים ללא הסכמתם המפורשת.
  • 1.3.3 - שליחת דואר זבל הכולל מודעות או קישורי המפרסמים הקשורים ל- TrustMedia.
  • 1.3.4 - פרסום מסחרי לא מוסכם (מכתבי שרשרת וכד').
  • 1.3.5 - שליחת הודעות הכוללות מודעות או קישורי המפרסמים, הקשורים ל- TrustMedia, למשתמשים אשר לא נתנו הסכמתם הכתובה להיכלל ברשימת התפוצה.
 • 1.4 - סע' 1.3-1.2 יחולו גם על נסיון לשידול צד שלישי לביצוע אחד מהדברים הכלולים בסעיפים אלו. גם שימוש בתוכנות שיבצעו פעולות כאלו יכללו בכלל האיסור.
  בנוסף, השותף מתחייב שלא לייצר הקלקות מרמה בכל דרך שהיא גם לא ע"י צד ג'. TrustMedia לא תשלם לשותף תשלום שמקורו במרמה, וכל רווח שנוצר בעקבות מרמה יופחת מחשבונו של השותף.
 • 1.5 - TrustMedia מסירה אחריותה מהשירותים והמוצרים של המפרסמים. האחריות הבלעדית היא על המפרסמים. הסרת אחריות זו כוללת פיצויים של הפסדי הכנסה של השותף בשל הפסקת שירות /הפסקת שותפות של אחד המפרסמים ב- TrustMedia או מחמת תקלה ב- TrustMedia.
 • 1.6 - הצטרפות שותף ל- TrustMedia אינה יוצרת יחסי שותפות / יחסי עובד-מעביד/ יחסי נציגות בינו לבין החברה.

2. תוצאות הרשמה

 • 2.1 - מילוי טופס הרשמה מהווה הסכם בין החברה לבין השותף.
 • 2.2 - יש לספק פרטים ומידע אמין ל- TrustMedia, סיפוק מידע כוזב עלול להביא לשירות חלקי ולא מלא.
 • 2.3 – השותף הינו האחראי היחיד לתוצאה של אי מתן פרטים אמיתיים ושלמים.
 • 2.4 - שותף שנרשם ל- TrustMedia יהא זכאי לתשלום עמלות בעבור פרסום מגוון המפרסמים הרשומים ב TrustMedia גובה העמלה שנוצר עבור השותף משתנה מקמפיין לקמפיין. תשלום עמלות עבור פרסומים בעבור חודש שהסתיים יתבצע עד לסוף החודש שאחריו ובכפוף לקבלת התשלום מהמפרסם.
 • 2.5 - השותף ישמור את שם המשתמש והסיסמה ויימנע ממסירתם לאחרים. יש לשנות הסיסמה לכל הפחות אחת לשישה חודשים.
 • 2.6 - השותף מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלך בחשאיות מוחלטת ולהימנע מחשיפתם לאחרים. אנא וודא כי הינך משנה את הסיסמה שלך מעת לעת ולפחות אחת לשישה חודשים.

3. שמירת זכויות

 • 3.1 - TrustMedia שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל שותף חדש מכל סיבה שהיא.
 • 3.2 - TrustMedia שומרת על זכותה לסיים הסכם התקשרות עם שותף מכל סיבה שהיא. הודעה על סיום ההתקשרות תישלח לשותף בדואר האלקטרוני תשלומים להם זכאי השותף ישולמו במהלך מחזור הגשת החשבונות הבא לאחר קבלת הודעת סיום השותפות.
 • 3.3 - במידה ו TrustMedia סוגרת/מבטלת חשבון שותף, עדיין אין הדבר משחרר את השותף מכל התחייבות או מחויבות שנוצרה לו בכפוף לתנאים אלו, או מכל התקשרות חוזית אליה נכנס עם גוף אחר.
 • 3.4 - TrustMedia שומרת על הזכות לשנות כל תנאי בהסכם זה בכל עת. הודעות בדבר שינוי ישלחו לשותף באמצעות הדואר האלקטרוני המעודכן ב- TrustMedia, והשותף אחראי לעמוד בכל שינוי בהסכם בתוך 10 ימים ממועד השינוי. במידה ולא תתקבל תגובת השותף תוך 10 ימים, יחשב הדבר כהסכמה לשינויים להסכם זה.
 • 3.5 – TrustMedia שומרת לעצמה הזכות להגביל התכנים המועלים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • 3.6 - TrustMedia שומרת לעצמה הזכות לשנות האתר/השירות, בשינוי מכל סוג שהוא, ללא מתן הודעה מוקדמת. TrustMedia אינה נושאת בכל אחריות ביחס לאי נוחות/חוסר תפקוד חלקי שייווצרו עקב שינויים שכאלו.

4. פעולות לקוחות/שותפים

 • 4.1 - שותף שביצע או ניסה לבצע פעולות שיש בהם משום הונאה/מרמה ב TrustMedia -, לא יהיה השותף זכאי לתגמול כלשהו עבור הקמפיינים בהם השתתף.
 • 4.2 – נטל הראיה להוכיח כי לא בוצעה הונאה/מרמה מוטלת על השותף. כנ"ל לא יהיה זכאי השותף לתגמול כלשהו, עד אשר יספק ראיה לכך שאינו מרמה את TrustMedia.
 • 4.3 - והיה וביטל הלקוח את רכישתו / החזיר את המוצר שרכש / חברת האשראי לא אישרה את ביצוע העסקה - לא יהא זכאי השותף לקבלת עמלה.
 • 4.4 - במידה וסך העמלות להן זכאי השותף נמוך מ- 300 ₪ יתבצע התשלום בחודש הקרוב בו יגיע השותף לסכום הגבוה מ- 300 ₪.
 • 4.5 - שותף יפרסם ויעבוד בהתאם להוראות ותנאי המפרסמים ולא יחרוג מהם. כל חריכה – תהיה באחריותו הבלעדית של השותף.

5. התחייבויות השותף

 • 5.1 - השותף מתחייב כי החומרים הנמצאים באתרו ובתוכן שהוא מספק מאושרים חוקית להפצה ושיש לו הזכות החוקית להשתמש בחומרים אלו.
 • 5.2 - והיה ועקב טענה על תוכן של שותף נוצר חיוב כספי, נזק, הפרת זכויות וכד' – השותף מתחייב לשפות את TrustMedia בעבור הפסד זה, והחברה תהיה פטורה מלשלם עקב חבות כזאת. האחריות הבלעדית תהיה על השותף.

6. עניינים משפטיים

 • 6.1 - סמכות השיפוט בנוגע לכל עניין הנובע מהסכם זה תהא מסורה לדין החל במדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית תהא מסורה לבתי המשפט בעיר אשקלון בלבד.
 • 6.2 - והיה ושותף הפר את תנאי השימוש של TrustMedia, TrustMedia תשתף פעולה עם המפרסם ותעביר מידע רלוונטי של השותף למפרסם לצורך הסדרת. במידה והמפרסם יתבע את TrustMedia על הפרה שכזו, השותף יישא באחריות ובעלויות שייגרמו ל TrustMedia עקב כך.

7. הסרת אחריות

TrustMedia אינה נושאת בכל אחריות לתוצאת שימוש בשירות או באתר לרבות, אך לא רק, ההשפעה של השירות על הכנסות הפרסום של השותף.

8. לשון החוזה

סעיפי הסכם זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

תאריך עדכון אחרון: 05/02/2015